środa, 19 września 2018

wtorek, 18 września 2018

Pierwsze doświadczenia RLKS

Okres programowania środków unijnych w perspektywie 2014-2020 zmierza do półmetka. Zatem jest to idealny moment, by podzielić się pierwszymi wrażeniami i doświadczeniami z funkcjonowania mechanizmu RLKS, tj. z wdrażania przez lokalne grupy działania wielofunduszowych strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność. Innowacyjne podejście w rozdysponowywaniu środków w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 oraz Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 stanowiło nie lada wyzwanie zarówno dla instytucji zarządzających jak i dla kujawsko-pomorskich LGD. Czy udało się mu sprostać? Na tak postawione pytanie próbowali odpowiedzieć uczestnicy dwudniowego Seminarium „Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność w województwie kujawsko-pomorskim – pierwsze doświadczenia”, które zorganizowane zostało w dn. 13.09.2018 r. – 14.09.2018 r. przez Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania Pojezierze Brodnickie” w partnerstwie z Prezydium Kujawsko-Pomorskiej Sieci LGD. Podczas seminarium prelegenci wskazywali zarówno sukcesy, jak i trudności we wdrażaniu wielofunduszowego RLKS, prezentowali osiągnięte efekty oraz założenia na przyszłość. Mówiono o RLKS z punktu widzenia lokalnych grup działania oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Uczestnikom przedstawione zostało również pierwsze podsumowanie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi dotyczące funkcjonowania mechanizmu rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w Polsce oraz pomysły na LEADER’a po 2020 roku. Wiele miejsca poświęcone zostało dobrym praktykom. W tej części prezentowali się Beneficjenci i Grantobiorcy realizujący operacje ze środków będących w dyspozycji kujawsko-pomorskich LGD. Na udzielane wsparcie można było spojrzeć z perspektywy ubiegających się o dofinansowanie: przyjrzeć się, skąd wziął się pomysł na projekt, co skłoniło wnioskodawców do sięgnięcia po środki unijne, jakie napotykali trudności, jak układała się współpraca z LGD, a także jakie były rezultaty zrealizowanych działań. Z uwagi na fakt, iż przykłady pociągają najbardziej, uczestnicy seminarium mogli skorzystać z usług mobilnego planetarium, wziąć udział w spływie kajakowym oraz zapoznać się z pomysłami na dochodowy biznes na wsi. Dwudniowe Seminarium w Jajkowie (gm. Brzozie) było okazją do dyskusji o sprawach istotnych, bez których powodzenie mechanizmu RLKS nie byłoby możliwe. Dzięki seminarium wzmocniona została pozycja lokalnych grup działania w województwie kujawsko-pomorskim. Ponadto podniósł się poziom wiedzy osób zaangażowanych we wdrażanie LSR związanej z pracą na rzecz lokalnej społeczności. Seminarium współfinansowane było ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

piątek, 31 sierpnia 2018

Zatwierdzone dokumenty naborowe

Informujemy, że Urząd Marszałkowski w Toruniu zatwierdził dokumentację naborową do przeprowadzenia ogłoszenia naborów wniosków grantowych w LGD Miasto Włocławek. Obecnie oczekujemy tylko na zatwierdzenie przez KRS zmian w Statucie Stowarzyszenia, aby Zarząd LGD mógł przyjąć zmienioną Lokalną Strategię Rozwoju, która również jest niezbędnym dokumentem do przeprowadzenia naboru wniosków. Poniżej załączono linki do zatwierdzonej dokumentacji naborowej: - kryteria wyboru wniosków grantowych i operacji - http://docdro.id/fikaHvX - procedura wyboru i oceny wniosków grantowych - http://docdro.id/ZCpsvt0 - pomocnicza procedura dotycząca realizacji projektu grantowego - http://docdro.id/DrIsl5V . Aby odczytać dokumenty należy skopiować link i wkleić w adres strony.

wtorek, 10 lipca 2018

poniedziałek, 25 czerwca 2018

przypominamy o bezpłatnych szkoleniach

Lokalna Grupa Działania Miasto Włocławek oraz Włocławskie Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu zapraszają w dniach 27 i 28 czerwca 2018 r. przedstawicieli organizacji pozarządowych na bezpłatne szkolenie dotyczące realizacji projektów unijnych. Spotkania będzie dotyczyło następującej tematyki: 27.06.2018 od godz. 15.30 Koszty kwalifikowane Przykładowy katalog kosztów: • Okres kwalifikowalności • Jak należy rozumieć kwalifikowalność uczestnika projektu? Rodzaje kosztów: • Bezpośrednie • Pośrednie, katalog kosztów pośrednich oraz ich wyliczenie w budżecie projektu Zatrudnienie w projektach: • Formy zatrudnienia • Czy wszystkie osoby realizujące projekty są personelem projektu? • Limit i ewidencja godzin pracy, kogo dotyczy? • Formy ewidencjonowania godzin pracy • Wysokość wynagrodzeń w projektach – punkty odniesienia. • Wolontariat • Zatrudnienie zespołu zarządzającego • Usługi zewnętrzne - jak należy je rozumieć? Wkład własny w projektach: • Kto i w jakiej formie może wnosić wkład własny? • Uzasadnienie Cross-financing oraz środki trwałe: • Jaki poziom dofinansowania mogą stanowić • Jakie kategorie wydatków objęte są nimi • Uzasadnienie poniesienia tych kosztów VAT w projektach Trwałość projektu – jak należy ją rozumieć? 28.06.2018 godz. 08.00 Kiedy i wg jakich zasad powinniśmy wydatkować środki w projektach? Limity kwot określające zasady wydatkowania: • Rozeznanie rynku • Zasada konkurencyjności Kiedy ustalamy wartość zamówienia? Kiedy nie musimy stosować zasad wydatkowania, np.: • Uproszczone metody rozliczania • Jeden wykonawca… Aspekty społeczne w stosowaniu zasady konkurencyjności. Jakiego rodzaju zamówień dotyczą? W jaki sposób je określać? Oferty: • Kryteria wyboru • Terminy • Oferty częściowe Upublicznienie informacji o zamówieniu, w tym wyborze oferty Dokumentowanie dokonania rozeznania rynku oraz zastosowania zasady konkurencyjności. Protokół z postępowania i zawarcie umowy. Szkolenia odbędą się w siedzibie Włocławskiego Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu przy ul. Żabiej 12a. Podczas szkolenia będzie zapewniona przerwa kawowa, lunch i materiały szkoleniowe. Trenerem prowadzącym szkolenie będzie Pani Alina Szklaruk - Trener i doradca. Od ponad 20 lat realizuje projekty finansowane z różnych źródeł (m.in. PHARE, USAID, PIW Equal, PO KL, Funduszy EOG). Od 13 lat prowadzi warsztaty i szkolenia. Posiada uprawnienia trenerskie poświadczone m.in. egzaminem trenerskim zdanym w 2003 roku w ramach Krajowego Systemu Przygotowań do Funduszy Strukturalnych prowadzonego pod nadzorem Ministerstwa Gospodarki, certyfikatami trenera i doradcy kluczowego w ROEFS w Warszawie. Przeprowadziła ponad 2 500 godzin szkoleń oraz 600 godzin doradztwa z zakresu opracowania i rozliczania projektów, w tym innowacyjnych. Ponad 5 lat była trenerem i doradcą kluczowym w ROEFS Warszawa. Animowała tworzenie partnerstw wielosektorowych. W latach 2012-2014 była członkiem Mazowieckiej Regionalnej Sieci Tematycznej, której zadaniem była ocena strategii oraz produktów opracowanych w projektach innowacyjnych PO KL. Od 2013 roku jest członkiem Grupy Roboczej ds. Innowacji Społecznych przy Ministerstwie Rozwoju i Infrastruktury. Współtworzyła i aktywnie działa w Stowarzyszeniu „Koalicja: Ciszej, proszę!”. Od 2009 roku jest członkiem Polskiego Towarzystwa Ewaluacyjnego. Aby zarejestrować swój udział w szkoleniu, wystarczy przesłać informację drogą mailową na adres: lgd.wloclawek@wp.pl . Liczba miejsc jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

czwartek, 21 czerwca 2018

Zapraszamy na bezpłatne szkolenia

Lokalna Grupa Działania Miasto Włocławek oraz Włocławskie Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu zapraszają w dniach 25 i 26 czerwca 2018 r. przedstawicieli organizacji pozarządowych na bezpłatne szkolenie dotyczące realizacji projektów unijnych. Spotkania będzie dotyczyło następującej tematyki: 25.06.2018 godz. 15.30 – 6 h Realizacja zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w projektach finansowanych z funduszy unijnych na lata 2014-2020. 1. Wprowadzenie do zagadnienia, podstawowe pojęcia związane z politykami horyzontalnymi UE. 2. Prawne gwarancje równości, zapoznanie uczestników z kluczowymi dokumentami prawnymi i obowiązującymi wytycznymi. 3.Obowiązki i wymagania dotyczące beneficjentów w odniesieniu do zasady równości w projektach współfinansowanych z FE - proces oceny pod kątem polityk horyzontalnych w tym Standard Minimum, dostępność dla osób z niepełnosprawnościami Dostępność Plus, Mechanizm Racjonalnych Usprawnień, Koncepcja Uniwersalnego Projektowania, zgodność z dokumentami strategicznymi. 5. Gdzie szukać i jak znaleźć potrzebne informacje 6.Sesja pytań i odpowiedzi 7.Podsumowanie i zakończenie szkolenia 26.06.2018 godz. 08.00 – 6 h O czym trzeba wiedzieć i o czym nie można zapomnieć informując i promując projekty FE: zasady informacji i promocji projektów współfinansowanych ze środków UE. 1. Wprowadzenie do zagadnienia, prezentacja obowiązujących wytycznych 2. Informacja i promocja – prawo czy obowiązek: kogo jak i kiedy informować/ jak sprawozdawać. 3.Planowanie działań informacyjno- promocji na etapie wniosku aplikacyjnego 4.Obowiązek informacyjny zgodny z politykami horyzontalnymi UE 5. Gdzie szukać i jak znaleźć potrzebne informacje – prezentacja dostępnych źródeł 6.Sesja pytań i odpowiedzi 7. Podsumowanie i zakończenie Szkolenia odbędą się w siedzibie Włocławskiego Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu przy ul. Żabiej 12a. Podczas szkolenia będzie zapewniona przerwa kawowa, lunch i materiały szkoleniowe. Trenerem prowadzącym szkolenie będzie Pani Paulina Wolfram, certyfikowana trenerka (Akademia trenerska TROP) i działaczka III sektora, szkoleniowiec z wieloletnim doświadczeniem w realizacji projektów informacyjno-promocyjnych nt. funduszy europejskich tj. Euro na sport, Euro na kulturę; Centrum Kompetencji NGO; członek komisji oceny projektów UM z ramienia III sektora (nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie; sport i kultura fizyczna); wieloletnia trenerka i doradczyni Regionalnego Ośrodka EFS w Warszawie, certyfikowana przez Krajowy Ośrodek EFS doradczyni i trenerka w zakresie horyzontalnej polityki równości w projektach UE; trenerka Ministerstwa Rozwoju w projekcie szkoleniowo-informacyjnym dla instytucji umowy partnerstwa perspektywy 20014-2020. Posiada ponad 10 letnie doświadczenie w przygotowaniu i koordynacji projektów, w tym wysokobudżetowych projektów współfinansowanych ze środków UE, m. in. realizowanych na zlecenie Ministerstwa Rozwoju; posiada doświadczenie w realizacji projektów w partnerstwie ponadnarodowym. Aby zarejestrować swój udział w szkoleniu, wystarczy przesłać informację drogą mailową na adres: lgd.wloclawek@wp.pl . Liczba miejsc jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.