piątek, 1 grudnia 2017

Trwa nabór kandydatów na członków Rady

Przypominamy, że trwa nabór uzupełniający na członków Rady LGD. Poszukujemy przedstawicieli wszystkich sektorów (publiczny, NGO i społeczny oraz mieszkańcy), o ile osoba kandydująca spełnia wymagania dotyczące ekspertów oceniających wnioski w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego, czyli spełnia łącznie następujące kryteria:
- korzysta z pełni praw publicznych
- posiada pełną zdolność do czynności prawnych
- niekaralność za przestępstwa umyślne lub przestępstwa skarbowe
- wykształcenie wyższe
- posiada minimum 3-letnie doświadczenie zawodowe
- doświadczenie w realizacji lub przygotowaniu projektów lub programów finansowanych z funduszy strukturalnych i inwestycyjnych EFS
- posiada wiedzę w zakresie celów i zasad finansowania instrumentu RLKS w ujęciu RPO WK-P na lata 2014-2020,
- znajomość aktów prawnych i innych dokumentów związanych z funkcjonowaniem instrumentu RLKS
- doświadczenie w pracy lub współpracy z organizacjami pozarządowymi.
Prosimy o zgłaszanie kandyduj na załączonym formularzu do dnia 11 grudnia br. mailowo bądź osobiście do Biura LGD ul. Piekarska 6, lgd.wloclawek@wp.pl. W razie pytań proszę o kontakt telefoniczny: 505 991 392.
Formularz dla kandydatów znajduje się na naszej stronie internetowej http://www.lgdwloclawek.pl/2017/09/nabor-ekspertow-oceniajacych-wnioski.html.

0 komentarze:

Prześlij komentarz