czwartek, 14 września 2017

Nabór uzupełniający na członków Rady Stowarzyszenia

Podczas Walnego Zebrania Członków w dniu 26.09.2017 r. może być dokonany uzupełniający wybór członków Rady Programowej (sektor publiczny, NGO i gospodarczy oraz mieszkańcy), o ile osoba kandydująca do składu Rady spełnią wymagania dotyczące ekspertów oceniających wnioski w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego, czyli spełnia łącznie następujące kryteria:
- korzysta z pełni praw publicznych
- posiada pełną zdolność do czynności prawnych
- niekaralność za przestępstwa umyślne lub przestępstwa skarbowe
- wykształcenie wyższe
- posiada minimum 3-letnie doświadczenie zawodowe
- doświadczenie w realizacji lub przygotowaniu projektów lub programów finansowanych z funduszy strukturalnych i inwestycyjnych EFS
- posiada wiedzę w zakresie celów i zasad finansowania instrumentu RLKS w ujęciu RPO WK-P na lata 2014-2020,
- znajomość aktów prawnych i innych dokumentów związanych z funkcjonowaniem instrumentu RLKS
- doświadczenie w pracy lub współpracy z organizacjami pozarządowymi.
Formularz zgłoszeniowy do odebrania w Biurze LGD.
Prosimy o zgłaszanie kandydatur do dnia 25 września br. mailowo bądź osobiście do Biura LGD ul. Piekarska 6, lgd.wloclawek@wp.pl. W razie pytań proszę o kontakt telefoniczny: 505 991 392.

0 komentarze:

Prześlij komentarz